Abhaya Lavan

INGREDIENT PART INDICATION DOSAGE
abhrak bhasma 
ark dugdha 
vata dugdha 
sehunda dugdha 
kumari 
erand 
kakmachi 
mustak 
vatapraroha 
bastasonita 
bilwamulatejpatra 
agnimantha 
shyonak 
krishanmokshak 
katphal 
shaalparni 
prishanparni 
kantkari 
kadamb 
brihati 
gokshur 
tilparni 
kharamanjari 
guda 
dhavala siddharthaka 
palakya 
malati 
gomutra 
harad 
amla 
baheda 
talistejpatra 
chitrak mulatejpatra 
jalkumbhi 
talmooli 
vrsa 
ashwagandha 
agstyatejpatra 
bhringraj 
kadali kandarasa 
saptaparna 
devdaru 
guduchi 
dhatur 
kasmard 
bhanga 
lodhra 
tulsi 
durva 
musakaparni 
haldi 
dadima pallava 
ghonta 
shankhpushpi 
pinditagara 
svetapunarnava 
hilamocika 
brahmi 
tiktika 
madanphal 
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.

agnimandya (dyspepsia
grahani (sprue
kapha roga 
svasa (asthma
jvara (fever
rakta pitta (epistaxis
kasa (cough
prameha () 
pandu (anaemia
kesapatana 
tvakroga (skin diseases
jara 
napunsakata (impotency
kustha (leprosy
pliha 
udara 
granthi (cyst
visa 
kr

Leave a Reply

 
Translate »