Agnivardhak Vati

INGREDIENT PARTS USED INDICATION DOSAGE Method of Preparation
shudh parad
shudh vatsanabh
shudh gandhak
ajmoda
haritki
bibhitka
amalki
sarjikashar
yavakshar
chitrak mool
saindhav lavan
vidanga
samudra lavan
shudh tankan
shudh vishamushti
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
aruci (anorexia)
ajirna (indigestion)
gulma
Not Available Not Available

Leave a Reply

 
Translate »