Chaturbhadra Kvath Churna

INGREDIENT                                 PART                                                INDICATION                                  DOSAGE

pippali
shuddh parad
shuddh gandhak
mukta shukti bhasma

80
1
1

jirna jvar
karshya
kas
svas

Not Available

Method of Preparation

Not Available

Leave a Reply

 
Translate »