Elavalukam

HERBS PARTS USED AYURVEDIC PROPERTIES THERAPEUTIC USES DOSAGE
ELAVALUKAM

elavalukam

NOT AVAILABLE
  • GUNA (Quality) – Laghu, Ruksha
  • RASA (Taste) – Kashay
  • VIPAK (Metabolism) – Katu
  • VIRYA – (Potency)-Sheet
  • PRABHAV(Impact) – Varnya
· Kandu
· Varna
· Chardi
· Aruchi
· Hridroga
· Rakatapitta
3-6 gm

Leave a Reply

 
Translate »