Himsagar Taila

INGREDIENT                                 PART                                                INDICATION                                 DOSAGE

til oil
shatavari swaras
vidari kand
amalki swaras
mocha ras
kushmanda swaras
gokshuru kwath
narikel jal
kadali kand
kshir
kusth
chandan
manjisth
agaru
jatamansi
mura mansi
haritki
yashti madhu
shailaya
devadaru
nakhi
khattasi gandhimarjar
haridra
tejpatra
kunduru
naluka
shatawari
lodhra tvak
mustaka
tvak
ela
nagakeshar
lavanga
jatikosh
madhurika
shati
karpoor
sarala kasht
rakta chandan
granthiparni

64
64
64
64
64
64
64
64
256
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

pittaj vikar

Not Available

Method of Preparation

Not Available

Leave a Reply

 
Translate »