Javahar Mohra

INGREDIENT                                 PART                                                INDICATION                                 DOSAGE

manikya pisti
panna pisti
mukta pisti
pravala pisti
sangayasava pisti
kaharuva
rajata vark
svarna vark
dariyayi nariyala
avaresama
mrgasrnga bhasma
jadvara curna
kasturi
ambara
gulaba ark

24 gm
24 gm
24 gm
24 gm
48 gm
24 gm
12 gm
12 gm
48 gm
24 gm
48 gm
24 gm
12 gm
12 gm
q.s.

hrdayadaurbalya (weakness of heart)

125 mg

Method of Preparation

not available

Leave a Reply

 
Translate »