Jaymangal Ras

INGREDIENT                                 PART                                                INDICATION                                 DOSAGE

shuddh hingulottha parad
shuddh gandhak
shuddh tankan
tamra bhasma
banga bhasma
swarnamakshik bhasma
saindhav lavan
kala marich
swarna bhasma
kant lauh bhasma
rajat bhasma

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

jvar

Not Available

Method of Preparation

Not Available

Leave a Reply

 
Translate »