Mahachandanadi Taila

INGREDIENT                                      PART                                                  INDICATION                                     DOSAGE

til tail
shalparni
rakta chandan
prishniparni
kantkari
brihati
gokshuru
mudagparni
vidari kand
ashwagandha
mashaparni
amalki
shirish tvak
padmakashth
ushira mool
sarala kasht
nagakehsar
prasarini
murva moola
priyangu
neel kamal
tagar
atibala
bala
kamal kand
bisashaluka
shweta bala
ajadugdh
kanji
dadhi
shatavri ras
laksha ras
harina mansa
chhag mansa
shashak mansa
til tail
chandan
agaru
kankola
nakh
silhak
nagakehsar
tejpatra
tvak
kamal nal
haridra
daruharidra
krishna sariva
shweta sariva
rakta kamal
tagar
khusth
haritki
bibhitaka
amalki
parushak
murva mool
granthiparni
nalika
devadaru
sarala kasth
padmak
ushira mool
dhatakipushp
bilwa majja
rasnjan
mustaka
shailayaka
udichyama
vacha
manjisth
lodhra tvak
madhurika
jiwak
meda
maha meda
kakoli
kshir kakoli
riddhi
vriddhi
yasthi madhu
mashaparni
mudagparni
jiwantirishabhaka
priyangu
shati
sukshma ela
kunbuma
gandhamarjar
padmakishar
jati kosh
rasna
shunthi
dhanyak

3.072
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
3.072
3.072
3.072
3.072
3.072
12.288
12.288
12.288
3.072
.042
.042.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.024
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042
.042

tvak vikaar
pitta roga (bile disoders)
sharirik kanti

Not Available

Method of Preparation

Not Available

Leave a Reply

 
Translate »