Narayana Churna

INGREDIENT                                      PART                                                  INDICATION                                     DOSAGE

yavani
hapusha
dhaniya
shatpushpa
brihadela
karavi
pippalamool
sati
vacha
chitrak
kalajajika
shunthi
kalimirch
pippali
svarnaksiri
harad
baheda
amla
kyava ksara
svarji ksara
pushkarmool
kusth
saurvachala lavana
saindhava lavana
vida lavana
samudra lavana
audbhida lavana
vidang
danti
trivrit
indravaruni
shikakai

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
4

udara roga (abdominal diseases)
anaha (distension)
vata roga (pain disoders)
vitsanga
arsa (piles)
parikarta
ajirna (indigestion)
bhagandra ( fistula in ano)
pandu (anaemia)
kasa (cough)
svasa (asthma)
galagraha
hrdroga (heart diseases)
grahani (sprue)
kustha (leprosy)
mandagni (dyspepsia)
jvara (fever)
damstra visa
mula visa
krtrima visa
gara visa

1 gm to 3 gm

Method of Preparation

Not Available

Leave a Reply

 
Translate »