Panchanimb Churna

INGREDIENT                                      PART                                                  INDICATION                                     DOSAGE

neem dalchini
neem phala
neem tejpatra
neem mula
neem puspa
harad
baheda
amla
shunthi
kalimirch
pippali
brahmi
svadamstra
bhalatak
agnika
vidang
varahi
lauha curna
guduchi
haldi
daruharidra
avalaguja
aragbadh
sarkra
kusth
indrayava
patha
khadira ghana kvatha
aasan ghana kvatha
neemghana kvatha
pancaneem
markva svarasa

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.
q.s.

ksudrakustha (skin disoders)
mahakushtha (leprosy)

1 to 5 gm

Method of Preparation

not available

Leave a Reply

 
Translate »