Baladhatryadi Taila

INGREDIENT                                      PART                                                  INDICATION                                     DOSAGE

bala
amla
guduchi
ushir
hiruberaka
chandan
yasthimadhu
bakula prasuna
water for decoction
madhuka
rakta chandan
chandan
kusth
utpal
mustak
saariva
dalchini
ela
tejpatra
jatiphal
takkola
amragandhi
shatavari
jivaka
rsabhaka
meda
draksha
kumkum
ushir
saluka
shati
canda
pushkarmool
champak
nakha
sprkka
manjishtha
katuka
anjana
saral
daru
champak
mrganabhi
madhuka
shyonak
harad
baheda
amla
priyangu
misi
mustak
agaru
mamsi
tagara
padmakesara
ksira
amla rasa
shatavari rasa
taila

251.2 gm
251.2 gm
125.6 gm
62.8 gm
41.4 gm
15.7 gm
15.7 gm
15.7 gm
12.288 l
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
1.92 gm
3.072 l
3.072 l
3.072 l
768 gm

vata roga (pain disoders)
pittaja roga (bile disoders)
ksata ksaya
krsatva (emmaciation)
netra daha (burning in eyes)
netra roga (eye diseases)
sirodaha
siroroga (neurological diseases)
angadaha
pandu (anaemia)
urdhva jatru gata roga (e n t diseases)

not availab

Leave a Reply

 
Translate »