Showing 1–15 of 35 results

ACIDITY CARE KIT

4,375.00$

ACIDITY CARE KIT

4,375.00$
SR. NO. PRODUCTS NAME QUANTITY
1. Pittashekhar Rasa 60 Tablets
2. Agnimukha Churna 200gm
3. Digestion Care 60 Sachets
4. Amlapitta Mishran 400ml

ALLERGY CARE KIT

3,750.00$

ALLERGY CARE KIT

3,750.00$
S. No. Products Quantity
1 Allergy Care Sachets 60 Sachets
2 Giloy Ghan Vati 120 Tablets
3 Manjisthadi Churna 200gm
4 Yakrit Vati 120 Tablets
5 Tulsi Capsule 60 Capsules
6 Amrit Tulsi Ras 20ml

Alopecia Care Kit

3,625.00$

Alopecia Care Kit

3,625.00$
S. No. Products Quantity
1 Hair Sachet 60 Packets
2 Herbal Shampoo  1 Bottle
3 Hair Live Tablet 60 Tablets
4 Anagen Grow 1 Bottle
5 Hairbac 60 Tablets

ALZHEIMER GO KIT

5,875.00$

ALZHEIMER GO KIT

5,875.00$
S. No. Products Quantity
1 Brahmi Vati 60 tablets
2 Brodley Syrup 400 ml
3 Manasamitra Gutika 120 tablets
4 Tagaradi Churna 200 gm
5 Zandopa Powder 200 gm

AMENORRHEA GO KIT

3,625.00$

AMENORRHEA GO KIT

3,625.00$
S. No. Products Quantity
1 Rajpravartini Vati 120 Tablets
2 Stri Rasayan 120 Tablets
3 Stri Poshak Syrup 2 Bottles
4 Stri-Poshak Capsule 120 Capsules
5 Ashwagandha Tablet 120 Tablets

ANTI-AGING KIT

5,750.00$

ANTI-AGING KIT

5,750.00$
S. No. Products Quantity
1 Anti-Aging Sachets 60 Sachets
2 Oxitard Capsules 120 Capsules
3 Dhatu Poshak Churna 200gm
4 Twak Tailam 50ml

BACKACHE SOLUTION KIT

6,250.00$

BACKACHE SOLUTION KIT

6,250.00$
SR. NO. PRODUCTS NAME QUANTITY
1. Ras Rajeshwar Ras 60 tablets
2. Vishtinduk Vati 60 tablets
3. Panchsakar Churna 100gm
4. Pain-O-Kill Oil 200ml
5. Trikatu Syrup 200ml

BODY PAIN RELIEF KIT

2,875.00$

BODY PAIN RELIEF KIT

2,875.00$
S. No. Products Quantity
1 Pain-O-Kill Tablets 60 tablets
2 Pain-O-Kill Syrup 400ml
3 Pain-O-Kill Oil 200ml
4 Vishtinduk Vati 90 tablets

CERVICAL RELIEF KIT

2,500.00$

CERVICAL RELIEF KIT

2,500.00$
S. No. Products Quantity
1 Vishtinduk Vati 60 Tablets
2 Sameer Gaj Keasri Tablet 60 Tablets
3 Sandhilin Liniment 1 Bottles
4 Pain-O-Kill Syrup 1 Bottles
5 Panchsakar Churana 1 Bottles

COLON CLEANSE KIT

2,750.00$

COLON CLEANSE KIT

2,750.00$
S. No. Products Quantity
1 Panchsakar Churna 200gm
2 Amrit Ras 500ml
3 Hingvadi Vati 120 tablets
4 Yakrit Vati 120 tablets

COUGH & COLD GO KIT

5,000.00$

COUGH & COLD GO KIT

5,000.00$
SR. NO. PRODUCTS NAME QUANTITY
1. Sitopaladi Churna 100gm
2. Abhrak Bhasma 10gm
3. Godanti Bhasma 10gm
4. Laxmi Vilas Ras 10gm
5. Yashtimadhu Churna 10gm
6. Ushira Surkh 5gm
7. Kas Shwas Hari Tablets 60 tablets
8. Kaphaketu Rasa 120 tablets
9. Broncho Tone Cough Syrup 200ml
10. Anu Thailam 120ml

Dengue Fever Kit

3,625.00$

Dengue Fever Kit

3,625.00$
S. No. Products Quantity
1 Plajest Tablet 60 Tablets
2 Premium Standard Detox Powder 60 Packets
3 Giloy Ghan Vati 120 Tablets
4 Ricoliv Syrup 1 Bottles

DEPRESSION GO KIT

5,250.00$

DEPRESSION GO KIT

5,250.00$
S. No. Products Quantity
1 Brahmi Vati 60 tablets
2 Brodley Syrup 2 Bottles
3 Manasamitra Gulika 120 tablets
4 Tagaradi Churna 200gm

DIABETES MELLITUS CARE KIT

3,500.00$

DIABETES MELLITUS CARE KIT

3,500.00$
S. No. Products Quantity
1 Sugralo Tablet 120 Tablets
2 Shilajitadi Vati  120 Tablets
3 Diabo Care Powder 60 Packets
4 Diabo Kadha 1 bottle

DIGESTION SUPPORT KIT

3,875.00$

DIGESTION SUPPORT KIT

3,875.00$
S. No. Products Quantity
1 Hingvadi Vati 120 tablets
2 Digestion Support Sachets 60 Sachets
3 Sheet Dhara Syrup 100ml
4 Panchsakar Churna 200gm
Call Now ButtonCall Now